55+ soos

Yn maeie 1987, hienen wij yn "'t Doarpshus een petear,
wij hienen foar de alderein yn us doarp net sa folle mear.
Sa is doe us 55+ SOOS , tidens een slokje op klear praet,
en yn september 1987 stiene wij mei een film fan Fryslan paraet.
Els winterskoft komme wij fyf kear bij elkoar,
en dogge dan it ien en "t oar.
De kontakten underhalde is us doel
en dat slagget nei us gefoel.
de iene kear geane wij der op ut mei de hiele klub,
en de oare kear kinne wij thus een sprekker heare yn us eigen pub.

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie