Ijsclub Neist e terp

Oprichtingsvergadering IJsvereniging Dongjum en omstreken

Op 28 Februari 1977 werd een ledenvergadering gehouden door het bestuur van de Vereniging Van Volksvermaak en het voorlopige bestuur van de ijsbaan vereniging Dongjum en omstreken in het dorpshuis “ Boppeslach”. Om tot een goed overzicht te komen van het voorgaande vermelden wij: dat vanuit het bestuur van de V.V.V. de wens naar voren kwam om de ijsbaan belangen niet langer onder te brengen bij laatst genoemde bestuur maar over te dragen aan een zelfstandig ijsbaan bestuur. Daarop reagerend hebben onderstaande personen Y. Boomsma, D. Nadema, D. Tuinstra en J. van der Plaats het voorlopig bestuur gevormd. In verband met deze gang van zaken achtte het voorlopig bestuur zich verplicht samen met de V.V.V. een oprichtingsvergadering te houden. Boven genoemde personen hebben zich in de oprichtingsvergadering beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie en is door de vergadering met algehele stemmen aanvaard. De voorzitter van de V.V.V. de heer J. Hoitsma verrichtte de overdracht van het ene bestuur naar het andere. Ook bij de overdracht ging nog een financieel bedrag over naar de nieuwe vereniging ter waarde van f 197,- afkomstig van de V.V.V. In de vergadering is naar voren gebracht om aan het viertellende bestuur nog een 5e bestuurslid toe te voegen, gedacht werd aan de heer P. Anema, ook met dit voorstel gingen de leden akkoord. Opgemerkt moet worden dat de heer Anema in deze vergadering niet aanwezig was. Besloten is deze gang van zaken hem ter kennis te brengen. Bij nadere informatie hierover bleek da de heer Anema niet bereid was zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Het resultaat hiervan is dat nog steeds een vijfde bestuurslid aan de vereniging moet worden toegevoegd. Verder was de heer Cornelis Roersma van Franeker bereid zijn dia’s te vertonen van de provincie en Canada, wat als zeer geslaagd mag worden beschouwd. De heer D. Nadema in de functie als voorzitter sloot de vergadering met de toezegging de nieuwe vereniging goed te laten functioneren.

Opgemaakt 17 januari 1978

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie