Kaatsvereniging M&V

Wie zijn wij?

 

Kaatspartij te Dongjum op Zondag den 13 Augustus

Met permissie van het Edel Achtbaar bestuur van Franekeradeel:
TOT PRIJS: twee zilveren ZAKTABAKSDOOZEN
TOT PREMIE: zes zilveren MESSEN

Aangifte bij porturen van twee persoonen bij JAN F. VEENSTRA, des middags van 12 tot 1 uur.

Bovengenoemde tekst, geschreven in de Franeker Courant op 6 augustus 1865, gaf aan dat in Dongjum in dat jaar werd gekaatst. In de hierop volgende jaren werd, inmiddels traditie, ieder jaar een “ groote partij” gehouden. Prijzen zoals “ tinnen Koffijkannen en “ zilveren Trekpotten” waren toen in de mode. Later ging het om geldprijzen, waarbij aangetekend dient te worden dat de eerste prijs (tien gulden per persoon) in die tijd meer was dan een maandloon.

Veelal was de lokale kastelein de animator achter de kaatspartij om publiek naar het dorp Dongjum te trekken en daarmee omzet te creëren (Bron: jubileumboek Moed & Volharding 1899-1999). Eind 90-er jaren in de 19e eeuw zien wij dat de eerste echte “Kaatsvereenigingen“ in Friesland verschijnen en verschijnt de Nederlandsche Kaats Bond als overkoepelend orgaan.

Kaatsvereniging Moed & Volharding, de Dongjummer kaatsvereniging is opgericht in 1899. Werd er in het begin gekaatst op het schoolplein of bij “ boer Anema yn ‘e greide”, op 22 september 1962 werd Dongjum en haar kaatsvereniging een echt sportterrein rijker, aldus de Leeuwarder Courant. In 1974 werd men verblijd met de somma van 10.000,- gulden aan subsidie, die is verleend voor de realisering van een kleedaccommodatie in het dorp (het huidige dorpshuis ’n Boppeslach).

Moed & Volharding is door de jaren heen steeds een vereniging geweest die haar naam eer aan doet. Klein maar dapper en steeds stug volhardend in de strijd, zowel op het kaatsveld als daarbuiten in de strijd om te blijven bestaan.

Echt grote successen heeft men in clubverband in beperkte mate behaald. Genoemd kan worden de winst op de schooljongensbond in 1988 (momenteel het NK voor schooljongens). Wel op regionaal niveau heeft men periodes gekend van bijna ongekende successen.

Sedert 2007 heeft de vereniging haar thuisbasis bij het dorpshuis De Boppeslach. Het kaastveld is gelegen aan de noord-oostzijde van het dorp en voldoet ruimschoots aan de door de KNKB gestelde normen ten aanzien grootte en ontsluiting. Het dorpshuis De Boppeslach heeft tal van voorzieningen, die de basis zijn van een goed gastheerschap.

 

 

 

 

  • Activiteiten Kalender

    There are no upcoming events.

  • Slideshow

  • nieuws categorie